THỜI HIỆU YÊU CẦU GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG


Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động. Quy định của pháp luật về thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động mới nhất thế nào? Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động? Thủ tục khởi kiện giải quyết tranh chấp lao động ra sao? Bạn đọc có thể tham khảo bài viết dưới đây của Luật Hùng Bách. Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể, bạn có thể liên hệ Luật sư tư vấn qua số 0988.732.880 (Zalo).

Tranh chấp lao động là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 179 Bộ luật Lao động 2019 (Viết tắt là “BLLĐ”) định về tranh chấp lao động như sau:

Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ, lợi ích phát sinh giữa các bên trong quá trình xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ lao động. Tranh chấp giữa các tổ chức đại diện người lao động với nhau. Tranh chấp phát sinh từ quan hệ có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

Các loại tranh chấp lao động bao gồm:

(i) Tranh chấp lao động cá nhân:

 • Giữa người lao động với người sử dụng lao động;
 • Giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Giữa người lao động thuê lại với người sử dụng lao động thuê lại.

(ii) Tranh chấp lao động tập thể về quyền hoặc về lợi ích:

 • Giữa một hay nhiều tổ chức đại diện người lao động với người sử dụng lao động;
 • Hoặc một hay nhiều tổ chức của người sử dụng lao động.

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động

Theo quy định của BLLĐ, thì Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền bao gồm:

 • Hòa giải viên lao động;
 • Hội đồng trọng tài lao động;
 • Tòa án nhân dân.

Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động là gì?

Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động – 0988.732.880 (Zalo).

Khi phát sinh tranh chấp, các bên có thể giải quyết tranh chấp bằng việc thỏa thuận hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trường hợp đưa ra các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết thì phải đáp ứng về thời hiệu giải quyết theo quy định của BLLĐ.

Thời hiệu giải quyết tranh chấp lao động được hiểu là khoảng thời gian pháp luật quy định mà trong khoảng thời gian đó các bên tranh chấp được quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động.

Khi hết thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động, các bên không được quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức giải quyết tranh chấp lao động. Nếu các bên vẫn nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động ngoài thời hạn này thì sẽ không được thụ lý giải quyết. Thời hiệu giải quyết tranh chấp lao động đối với hình thức giải quyết khác nhau thì thời hiệu sẽ khác nhau.

Quy định về thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động.

Thời hiệu yêu cầu hoà giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp là 06 tháng. Thời hiệu này được tính kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

Thời hiệu yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp là 09 tháng. Thời hiệu này được tính kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

Thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp là 01 năm. Thời hiệu này được tính kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

* Lưu ý: Trường hợp người yêu cầu chứng minh được vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan. Hoặc lý do khác theo quy định của pháp luật mà không thể yêu cầu đúng thời hạn. Thì thời gian có sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc lý do đó không tính vào thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân.

Thủ tục yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động

Theo quy định của BLLĐ, các tranh chấp lao động cá nhân phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết. Do vậy, khi phát sinh tranh chấp lao động, một trong các bên có thể yêu cầu hoà giải viên lao động hoà giải tranh chấp. Trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải:

 • Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải;
 • Về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;
 • Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;
 • Về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế;
 • Về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về việc làm; 
 • Về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
 • Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Giữa người lao động thuê lại với người sử dụng lao động thuê lại.

(1) Thủ tục yêu cầu hoà giải viên hoà giải tranh chấp

Bước 1: Viết đơn yêu cầu hoà giải viên hoà giải tranh chấp lao động.

Bước 2: Chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu liên quan đến vấn đề tranh chấp.

Bước 3: Nộp đơn đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người sử dụng lao động có trụ sở.

Bước 4: Hoà giải viên hoà giải tranh chấp

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hòa giải viên lao động nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp. Hòa giải viên lao động phải kết thúc việc hòa giải. Hòa giải viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các bên thương lượng để giải quyết tranh chấp.

 • Trường hợp các bên thỏa thuận được, hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành. 
 • Trường hợp các bên không thỏa thuận được, hòa giải viên lao động đưa ra phương án hòa giải để các bên xem xét. Trường hợp các bên chấp nhận phương án hòa giải thì hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành.
 • Trường hợp phương án hòa giải không được chấp nhận hoặc có bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng thì hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải không thành.

Bước 5: Hoà giải viên gửi biên bản hoà giải cho các bên tranh chấp trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản.

* Lưu ý:

Trường hợp một trong các bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành. Thì bên kia có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết.

Trường hợp không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải. Hoặc trường hợp hết thời hạn hòa giải mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải. Hoặc trường hợp hòa giải không thành thì các bên tranh chấp có quyền lựa chọn một trong các phương thức sau để giải quyết tranh chấp:

 • Yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết;
 • Yêu cầu Tòa án giải quyết.

(2) Thủ tục yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp

Trên cơ sở đồng thuận, các bên tranh chấp có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp trong các trường hợp sau:

 • Trường hợp 1: Tranh chấp lao động không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải;  
 • Trường hợp 2: Hết thời hạn hòa giải mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải;
 • Trường hợp 3: Hòa giải viên hoà giải không thành.

Khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp, các bên không được đồng thời yêu cầu Tòa án giải quyết. Trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 189 BLLĐ.

Thủ tục yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp

Bước 1: Viết đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp.

Bước 2: Chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu liên quan đến vấn đề tranh chấp.

Bước 3: Nộp đơn đến Hội đồng trọng tài lao động tỉnh (thành phố) nơi công ty đặt trụ sở chính.

Bước 4: Hội đồng trọng tài lao động quyết định thành lập Ban trọng tài lao động để giải quyết tranh chấp.

Bước 5: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được thành lập. Ban trọng tài lao động phải ra quyết định về việc giải quyết tranh chấp và gửi cho các bên tranh chấp.

Trường hợp hết thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp mà Ban trọng tài lao động không được thành lập. Hoặc hết thời hạn mà Ban trọng tài lao động không ra quyết định giải quyết tranh chấp thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

Trường hợp một trong các bên không thi hành quyết định giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

(3) Thủ tục yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp

Bước 1: Viết đơn khởi kiện.

Bước 2: Chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu liên quan đến vấn đề tranh chấp.

Bước 3: Nộp đơn đến Toà án có thẩm quyền.

Bước 4: Toà án xem xét hồ sơ khởi kiện.

Bước 5: Toà án thụ lý vụ án và chuẩn bị xét xử.

Bước 6: Xét xử sơ thẩm vụ án.

Bước 7: Kháng cáo bản án sơ thẩm nếu không đồng ý với bản án sơ thẩm.

Nếu bạn không nắm rõ quy đinh pháp luật về lao động? Hoặc bạn không biết làm thế nào để bảo vệ quyền lợi của mình? Bạn có thể liên hệ Luật sư tư vấn lao động qua số 0988.732.880 (Zalo) để được tư vấn, hỗ trợ. 

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lao động

Dịch vụ luật sư tư vấn

Luật Hùng Bách cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lao động bao gồm các nội dung sau:

 1. Tư vấn quy định pháp luật về lao động;
 2. Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến nội dung tranh chấp lao động;
 3. Tư vấn các phương thức giải quyết tranh chấp lao động theo quy định để khách hàng lựa chọn;
 4. Hướng dẫn khách hàng thu thập hồ sơ, tài liệu có lợi cho mình;
 5. Hỗ trợ khách hàng soạn đơn khiếu nại, đơn khởi kiện, văn bản ý kiến,…;
 6. Hướng dẫn, hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ khởi kiện;
 7. Đại diện khách hàng thoả thuận, thương lượng;
 8. Luật sư tham gia tố tụng với tư cách bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đương sự tại Toà án;
 9. Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng kháng cáo bản án;
 10. Hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật.

Hình thức luật sư tư vấn

Đối với vụ việc phức tạp, có nhiều tài liệu hồ sơ cần nghiên cứu. Hoặc khách hàng cần được tư vấn bằng Văn bản để tham khảo kỹ hơn. Thì khách hàng có thể lựa chọn một trong các hình thức tư vấn sau:

Luật sư tư vấn online qua:

Luật sư tư vấn trực tiếp tại Văn phòng:

 • Văn phòng Hồ Chí Minh: Số 33 đường số 4, Phường 7, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
 • Văn phòng Hà Nội: Số 32 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Văn phòng Đà Nẵng: Số 48 Mai Dị, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng.
 • Văn phòng Hà Tĩnh: Số 26 Phan Đình Phùng, phường Nam Hà, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.

>>> Bạn có thể tham khảo phí tư vấn, phí thuê luật sư giải quyết tranh chấp lao động TẠI ĐÂY. Hoặc liên hệ trực tiếp số 0988.732.880 để được tư vấn, báo phí cụ thể.

Quy trình thuê luật sư tư vấn

Bước 1: Khi muốn thuê luật sư tư vấn tại Luật Hùng Bách bạn có thể lựa chọn một trong các phương thức trên.

Bước 2: Luật sư/chuyên viên sẽ xem xét hồ sơ, tư vấn sơ bộ, đánh giá vụ việc cho bạn biết rõ.

Bước 3: Luật sư/chuyên viên báo phí dịch vụ.

Bước 4: Ký kết hợp đồng, bàn giao hồ sơ tài liệu, nghiên cứu hồ sơ.

Bước 5: Luật sư/chuyên viên tư vấn phương án để bạn tham khảo và lựa chọn.

Bước 6: Luật sư/chuyên viên hỗ trợ giải quyết tranh chấp tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hùng Bách về Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động. Nếu bạn cần tư vấn cụ thể trường hợp tranh chấp của mình. Bạn có thể liên hệ Luật sư tư vấn – Luật Hùng Bách theo số 0988.732.880 (Zalo) để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng!

Cloud.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *