THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP MỚI NHẤT


Thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp cần chuẩn bị những giấy tờ gì, trình tự thực hiện như thế nào và mất thời gian bao lâu? Luật Hùng Bách sẽ hướng dẫn bạn thông qua bài viết dưới đây. Trường hợp bạn cần hỗ trợ thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp nhanh chóng, uy tín, chi phí thấp, vui lòng liên hệ Luật Hùng Bách theo Số điện thoại/Zalo/Viber/WhatsApp 0973.436.828.

Khi nào doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể?

Theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2020, các trường hợp doanh nghiệp bị giải thể bao gồm:

 1. Doanh nghiệp kết thúc thời hạn hoạt động được ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.
 2. Doanh nghiệp bị giải thể theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
 3. Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 4. Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, khi thuộc một trong các trường hợp nêu trên, Doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục giải thể theo quy định pháp luật. Liên hệ dịch vụ hỗ trợ thủ tục giải thể doanh nghiệp theo Số điện thoại/Zalo/Viber/WhatsApp: 0973.436.828.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp mới nhất
Liên hệ dịch vụ hỗ trợ thủ tục giải thể doanh nghiệp theo Số điện thoại/Zalo/Viber/WhatsApp: 0973.436.828.

Điều kiện để thực hiện thủ tục giải thể

Trước khi công ty thực hiện thủ tục giải thể cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật. Các điều kiện giải thể doanh nghiệp bao gồm:

Thứ nhất, phải đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác.

Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp. Đây là điều kiện tiên quyết mà công ty phải đáp ứng dù là giải thể tự nguyện hay bắt buộc. Nếu không đáp ứng được điều kiện này thì công ty thực hiện thủ tục phá sản mà không thực hiện thủ tục giải thể.

Thứ hai, doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Toà án hoặc Trọng tài.

Thứ ba, chấm dứt hoạt động đơn vị trực thuộc doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động các hình thức này trước khi nộp hồ sơ giải thế doanh nghiệp. Thủ tục chấm dứt hoạt động được thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Trường hợp kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty hoặc theo nghị quyết, quyết định của công ty hoặc do công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định pháp luật thì trình tự, thủ tục thực hiện giải thể thực hiện như sau:

Bước 1: Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp

Để tiến hành giải thể, trước hết công ty phải tổ chức họp để thông qua quyết định giải thể. Theo đó, việc giải thể phải được thông qua bởi chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên; bởi Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; bởi Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và bởi các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Nghị quyết, quyết định phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

 1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 2. Lý do giải thể;
 3. Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;
 4. Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 5. Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Bước 2: Thông báo công khai nghị quyết, quyết định giải thể

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp phải thông báo cho những người có quyền và lợi ích liên quan đến hoạt động giải thể biết được về quyết định giải thể. Nghị quyết, quyết định giải thể được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện. Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan.

Hồ sơ cần chuẩn bị để thực hiện thông báo bao gồm:

 1. Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;
 2. Biên bản họp về việc giải thể doanh nghiệp;
 3. Nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp;
 4. Phương án giải quyết nợ (nếu có);
 5. Bản sao Giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng công ty đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được nghị quyết, quyết định giải thể của công ty. Kèm theo thông báo phải đăng tải nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).

Bước 3: Tổ chức thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ

Người có thẩm quyền tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp bao gồm:

 1. Chủ doanh nghiệp tư nhân
 2. Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên
 3. Chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên
 4. Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần
 5. Tổ chức thanh lý riêng trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập.

Theo quy định tại Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020, các khoản nợ doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự như sau:

 1. Chi phí giải thể doanh nghiệp;
 2. Các khoản nợ được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau:
 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; 
 • Nợ thuế.
 • Các khoản nợ khác.

Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký giải thể

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ, công ty gửi hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh gửi thông tin về Cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp.

Nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng doanh nghiệp sang đã giải thể trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Nếu bạn không am hiểu quy định pháp luật hãy liên hệ dịch vụ hỗ trợ thủ tục giải thể doanh nghiệp theo Số điện thoại/Zalo/Viber/WhatsApp: 0973.436.828. để được tư vấn cụ thể.

Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp

Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp tại bước 2

TÊN DOANH NGHIỆP

 

Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc giải thể doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:

Nghị quyết/Quyết định giải thể số: …….. ngày …. /… /……       

Lý do giải thể: ……………………………………………………………………….

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, đăng tải Nghị quyết/Quyết định giải thể và Biên bản họp (nếu có), phương án giải quyết nợ (nếu có) trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký và ghi họ tên)

Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp tại bước 4

TÊN DOANH NGHIỆP

 

Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc giải thể doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:

Doanh nghiệp đã thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Toà án hoặc Trọng tài theo quy định tại khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp. Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể.

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, đăng tải Nghị quyết/Quyết định giải thể và Biên bản họp (nếu có), phương án giải quyết nợ (nếu có) trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký và ghi họ tên)

Dịch vụ hỗ trợ thực hiện giải thể doanh nghiệp

Với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực doanh nghiệp, Luật Hùng Bách sẽ hỗ trợ quý khách thủ tục giải thể doanh nghiệp nhanh chóng, uy tín và hiệu quả. Dịch vụ Luật Hùng Bách hỗ trợ thực hiện bao gồm các công việc dưới đây:

 • Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ. Cung cấp các mẫu đơn thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp chính xác, đầy đủ.
 • Thay mặt doanh nghiệp làm việc với cơ quan nhà nước.
 • Thực hiện nộp, nhận, sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
 • Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể.
 • Chi phí thực hiện sẽ dựa vào tuỳ từng hồ sơ công ty. Cụ thể, tuỳ vào công ty đã phát sinh hay chưa phát sinh hóa đơn, doanh thu mà chi phí giải thể công ty sẽ khác nhau, chi phí hỗ trợ chỉ từ 1.500.000 đồng. Thời gian thực hiện tùy vào hồ sơ doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh: sẽ báo phí cụ thể sau khi xem hồ sơ.

y liên hệ theo Số điện thoại/Zalo/Viber/WhatsApp: 0973.436.828. để được tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp cụ thể.

Liên hệ hỗ trợ thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

Trên đây là bài viết của Luật Hùng Bách về “Thủ tục giải thể doanh nghiệp mới nhất”. Nếu bạn cần hỗ trợ thực hiện thủ tục hoặc Luật sư tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan, vui lòng liên hệ Luật Hùng Bách theo một trong các phương thức sau:

Trân trọng./.

4.7/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *