THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI


Hiện nay, đầu tư nước ngoài trở thành nhu cầu không thể thiếu đối với mỗi quốc gia, kể cả Việt Nam. Thông qua thu hút đầu tư nước ngoài giúp đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế đất nước. Một trong những hình thức đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam. Trường hợp cần hỗ trợ thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, vui lòng liên hệ Luật Hùng Bách theo Số điện thoại/Zalo/Viber/WhatsApp 0973.436.828.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Theo quy định pháp luật đầu tư hiện hành, khái niệm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thay thế bằng thuật ngữ tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.  Tuy nhiên, tại khoản 22 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2020 giải thích:
Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông”.
Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
Như vậy, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có cá nhân quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông. 

Thủ tục thành lập mới doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập mới công ty có vốn đầu tư nước ngoài đòi hỏi nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư thực hiện tại Việt Nam. Dự án này có thể là dự án đầu tư mới hoặc nhận chuyển nhượng dự án đang hoạt động. Do đó, trình tự, thủ tục thành lập mới doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới và dự án đầu tư đang hoạt động khác nhau.

Trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới

Bước 1: Thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư nếu thuộc diện phải xin chấp thuận.

Hồ sơ bao gồm:
 1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 2. Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 3. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính;
 4. Đề xuất dự án đầu tư. Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;
 5. Bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
 6. Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định (nếu có);
 7. Tài liệu khác liên quan theo quy định của pháp luật (nếu có).

Bước 2: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đối với dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư và thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được thực hiện như sau:

 • Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của từ 02 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên: Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh của một nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trường hợp không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư,  Hồ sơ như trình bày tại Bước 1. 

Liên hệ Luật Hùng Bách qua Số điện thoại/Zalo/Viber/WhatsApp: 0973.436.828. để được hỗ trợ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhanh chóng.

Bước 3: Thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Hồ sơ bao gồm:
 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty.
 3. Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
 4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức là thành viên, cổ đông;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông là tổ chức. Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trường hợp nhận chuyển nhượng dự án đầu tư

Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp dự án đó không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp dự án đó đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước 2: Thực hiện thủ tục thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật. Hồ sơ chuẩn bị được nêu tại bước 3 mục trên.

Liên hệ Luật Hùng Bách qua Số điện thoại/Zalo/Viber/WhatsApp: 0973.436.828. để được hỗ trợ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức thành lập doanh nghiệp mới.

Thủ tục góp vốn, mua cổ phần thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Trường hợp thực hiện đăng ký góp vốn, mua cổ phần trước khi thay đổi thành viên, cổ đông

Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế trước khi thay đổi thành viên, cổ đông nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 1. Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp làm tăng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài;
 2. Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế theo quy định Luật Đầu tư nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế trong các trường hợp:
 • Tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ từ dưới hoặc bằng 50% lên trên 50%;
 • Tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu trên 50% vốn điều lệ trong tổ chức kinh tế;
 1. Góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Trình tự, thủ tục thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp. Thành phần hồ sơ bao gồm:
 1. Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;
 2. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;
 3. Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;
 4. Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với một số trường hợp.
Bước 2: Nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính. 
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Bước 3: Thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông theo quy định của pháp luật. Hồ sơ chuẩn bị được nêu tại bước 3 mục trên.
Liên hệ Luật Hùng Bách qua Số điện thoại/Zalo/Viber/WhatsApp: 0973.436.828. để được hỗ trợ góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của công ty hiện hữu.

Thủ tục hành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mới nhất

Tại sao nên sử dụng dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài?

Những lợi ích khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

 • Mọi giấy tờ, thủ tục sẽ được hoàn thiện đầy đủ và nhanh chóng nhất;
 • Tiết kiệm thời gian giải quyết thủ tục;
 • Được tư vấn hoặc hỗ trợ các thủ tục bắt buộc sau khi thành lập doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ các vấn đề liên quan như vận hành, nhân sự.

Nếu còn bất cứ thắc mắc nào về dịch vụ; các bạn đừng ngần ngại liên hệ Luật Hùng Bách chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn kịp thời và chuyên nghiệp nhất.

Dịch vụ hỗ trợ thực hiện thành lập doanh nghiệp – Luật Hùng Bách

Với nhiều năm kinh nghiệm, Luật Hùng Bách sẽ hỗ trợ quý khách thủ tục thành lập doanh nghiệp nhanh chóng, uy tín và hiệu quả. Dịch vụ Luật Hùng Bách hỗ trợ thực hiện bao gồm các công việc dưới đây:
 • Tư vấn về điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cho nhà đầu tư theo từng lĩnh vực kinh doanh cụ thể hay theo quốc tịch của nhà đầu tư;
 • Tư vấn tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo quy định pháp luật Việt Nam, cam kết WTO;
 • Tư vấn lựa chọn loại hình công ty phù hợp cho nhà đầu tư: Công ty TNHH hay Công ty cổ phần, địa chỉ trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh, mở tài khoản chuyển vốn, thời hạn góp vốn;
 • Tư vấn điều kiện, hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị tài liệu cần thiết để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ. Cung cấp các mẫu đơn thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp chính xác, đầy đủ.
 • Thay mặt doanh nghiệp làm việc với cơ quan nhà nước.
 • Thực hiện nộp, nhận, sửa đổi, bổ sung hồ sơ thành lập doanh nghiệp.
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục.

Chi phí thực hiện sẽ dựa vào tuỳ từng hồ sơ công ty. Cụ thể, tuỳ vào hình thức thành lập, dự án đầu tư mà chi phí sẽ khác nhau. Tuy nhiên, chi phí hỗ trợ phát sinh chỉ từ 3.000.000 đồng. Thời gian thực hiện tùy vào hồ sơ doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh: sẽ báo phí cụ thể sau khi xem hồ sơ.

y liên hệ theo Số điện thoại/Zalo/Viber/WhatsApp: 0973.436.828. để được tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp cụ thể.

Liên hệ hỗ trợ thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp

Trên đây là bài viết của Luật Hùng Bách về “Thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mới nhất”. Nếu bạn cần hỗ trợ thực hiện thủ tục hoặc Luật sư tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan, vui lòng liên hệ Luật Hùng Bách theo một trong các phương thức sau:

Trân trọng./.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *